Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie prowadzi procedurę przysposobienia oraz przygotowuje osoby zgłaszające gotowość do przysposobienia dziecka w oparciu o Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. W realizacji swoich zadań kierujemy się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Do adopcji mogą być kierowane dzieci z uregulowaną sytuacja prawną. Zgodnie z kodeksem rodzinnym „przysposobić dziecko może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.

W naszym Ośrodku prowadzimy przysposobienie według następujących etapów postępowania:

 1. Spotkanie informacyjne.

Pierwsza wizyta w Ośrodku na pomóc kandydatom, którzy chcą porozmawiać o swojej decyzji dotyczącej przysposobienia dziecka bądź mają pytania z zakresu obowiązującego postępowania. Dobrze na takie spotkanie umówić się wcześniej telefonicznie, aby można było spokojnie porozmawiać.

 1. Złożenie niezbędnych dokumentów.
 • Podanie (z danymi do kontaktu tj. adres i numery telefonów)
 • Życiorys każdego z kandydatów w formie opisowej
 • Wspólna fotografia małżonków
 • Skrócony akt małżeństwa (oryginał)
  • w przypadku powtórnego małżeństwa sentencja wyroku rozwodowego albo akt zgonu pierwszego małżonka
  • dla osób samotnych wymagany jest skrócony odpis aktu urodzenia
 • Zaświadczenie lekarskie dla osoby ubiegającej się o adopcję dziecka (druk do pobrania, 45 KB, WORD)
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach oraz zeznanie podatkowe - PIT za ubiegły rok, ewentualnie wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o dochodach z urzędu gminy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
 • Numery PESEL w celu wykonania przez Ośrodek zapytania o karalność
 • Oświadczenie kandydata dotyczace zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury adopcyjnej (druk do pobrania, 16 KB, WORD)
 • Oświadczenie kandydata dotyczące zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania, 34 KB, WORD)
 • Oświadczenie kandydata dotyczące władzy rodzicielskiej (druk do pobrania, 34 KB, WORD)

Ośrodek po analizie złożonej dokumentacji może prosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie lub w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9. Można także przesłać dokumenty pocztą na wskazane adresy.

 1. Diagnoza pedagogiczno – psychologiczna.

Diagnoza prowadzona jest na podstawie rozmów podczas umówionych wcześniej spotkań pracowników Ośrodka z kandydatami, badań psychologicznych i wywiadu adopcyjnego w miejscu zamieszkania kandydatów.

 1. Wstępna ocena kandydatów.

Ocena ta dokonywana jest przez zespół wszystkich pracowników Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie na posiedzeniu Komisji. Przy ocenie bierzemy pod uwagę kwalifikacje osobiste kandydatów, motywację do podjęcia się wychowania dziecka i informacje uzyskane w trakcie wywiadu adopcyjnego. Uzyskanie pozytywnej oceny jest warunkiem skierowania kandydatów do udziału w szkoleniu.

 1. Szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka na rodziców adopcyjnych.

Szkolenie realizowane jest na podstawie autorskiego programu pt. „Lecą bociany”, zatwierdzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 1. Kwalifikacja na rodzinę adopcyjną.

Po ukończeniu szkolenia oraz analizie zebranych informacji o kandydatach, Komisja Ośrodka wydaje opinię o kwalifikacjach osobistych i kwalifikuje na rodzinę adopcyjną.

 1. Oczekiwanie na zgłoszenie dziecka.

Okres oczekiwania na zgłoszenie dziecka jest indywidualny dla każdej rodziny. Jest to także czas na spotkania czy konsultacje z kandydatami.

 1. Propozycja dziecka do przysposobienia.

Ośrodek dokonuje doboru rodziny do danego dziecka. Przyszli rodzice przed kontaktem z dzieckiem otrzymują informacje o sytuacji prawnej, rodzinnej dziecka oraz dane dotyczące jego stanu zdrowia i rozwoju.

 1. Pierwsze spotkanie z dzieckiem.

Po zaakceptowaniu przez kandydatów informacji o dziecku i wyrażeniu gotowości do podjęcia kontaktu Ośrodek organizuje spotkanie rodziny z dzieckiem, które odbywa się w miejscu aktualnego pobytu dziecka. Zawsze w pierwszym spotkaniu uczestniczy pracownik Ośrodka oraz inne osoby reprezentujące dziecko. Jeśli kandydaci decydują się na przysposobienie dziecka kolejne kontakty umawiają samodzielnie. Spotkania służą jak najlepszemu poznaniu dziecka i nawiązaniu z nim bliskiej relacji.

 1. Postępowanie sądowe.

Kandydaci po podjęciu decyzji o przysposobieniu danego dziecka składają za pośrednictwem Ośrodka wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu o przysposobieniu, kandydaci stają się rodzicami dziecka. Pracownicy Ośrodka odwiedzą rodzinę po przyjęciu dziecka do swojego domu, aby wesprzeć proces adaptacji dziecka i kandydatów do nowej sytuacji. Udzielą wsparcia, wskazówek i porad, odpowiedzą na wszystkie pytania rodziny, aby ułatwić nawiązywanie się wzajemnych relacji.

Na tym etapie kończy się formalna praca Ośrodka, jednak rodzice mogą kontynuować współpracę z nami zgłaszając się w każdej sytuacji o pomoc i wsparcie w procesie wychowania dziecka. Pomoc taka udzielana jest na wniosek rodziny.